Obchodní podmínky

Podmínky použití

 1. Rozsah a definice

1.1 Za využití nabídky www.CommunityCorals.de (dále jen „webová stránka“), kterou provozuje CommunityCorals – vlastník Dominique Deutzmann (dále jen „CommunityCorals“), ze strany uživatele (dále jen „uživatel“) platí tyto podmínky používání.

1.2 Rozporné, odchylné nebo doplňující podmínky použití uživatele se nestanou součástí smlouvy, pokud CommunityCorals výslovně nesouhlasí s jejich platností. Tyto podmínky použití platí také v případě, že CommunityCorals bezpodmínečně poskytuje služby s vědomím konfliktních nebo odchylných podmínek uživatele.

 1. Služby poskytované CommunityCorals

2.1 CommunityCorals provozuje webovou stránku, online tržiště pro akvaristiku s mořskou vodou. Sortiment produktů je přísně omezen na akvaristiku se slanou vodou. Uživatelé mohou na webových stránkách nabízet výše uvedená zvířata, zboží a produkty (uživatelé v této funkci dále jen „prodávající“) a nakupovat (uživatelé v této funkci dále jen „kupující“) a zveřejňovat další obsah.

2.2 CommunityCorals sama není prodávajícím ani kupujícím a není smluvním partnerem těchto smluv, pokud to není výslovně uvedeno v příslušné nabídce; tyto jsou uzavírány výhradně mezi uživateli webu, a to příslušným prodávajícím a kupujícím.

2.3 V průběhu prodejního procesu CommunityCorals organizuje přepravu. Prodávající pověřuje CommunityCorals, aby jménem prodávajícího zboží vyzvedla a dodala zákazníkovi dle objednávky.

2.4 Pro zpracování plateb nabízí CommunityCorals jako platební nástroj personalizovaný postup, který umožňuje přijetí peněžní částky jménem příjemce a jeho zpřístupnění. K tomuto účelu se používá databázový software, který na úrovni produktu spravuje, jaké částky peněz byly přijaty pro kterého příjemce, jaké částky byly případně vráceny a jaké částky mají být zpřístupněny. S tímto speciálně vyvinutým platebním nástrojem má uživatel po celou dobu plnou transparentnost o souvisejících finančních převodech. Uživatel souhlasí s použitím tohoto způsobu jak při nabízení zboží, tak při nákupu. Použití platebního prostředku mezi uživatelem platebních služeb a poskytovatelem platebních služeb se tedy považuje za dohodnuté uzavřením koupě.

 1. Registrace

3.1 Uživatel má možnost se zaregistrovat. Registrace probíhá souhlasem s těmito podmínkami použití a prohlášením o ochraně údajů. Potvrzením registrace ze strany CommunityCorals je uzavřena smlouva mezi CommunityCorals a uživatelem o užívání webové stránky (dále jen „uživatelská smlouva“). K registraci nezletilého uživatele je nutný souhlas zákonného zástupce. Neexistuje právo na uzavření smlouvy o užívání.

3.2 Uživatel musí uchovávat své přístupové údaje, zejména heslo, které si zvolil, v tajnosti. Uživatel je povinen okamžitě informovat CommunityCorals, pokud existují náznaky, že přístupové údaje mohou být použity neoprávněně.

3.3 Pokud se uživatel nezaregistruje, jsou různé funkce webové stránky (např. funkce komentáře) možné pouze uvedením jména a e-mailové adresy a v případě potřeby potvrzením podmínek používání nebo storno podmínek (např. při nákupu přes webovou stránku ).

 1. Povinnosti uživatele

Uživatel odpovídá za to, že obsah, který zveřejňuje, neporušuje práva třetích osob a neporušuje zákonné předpisy a/nebo morálku.

 1. Prodej přes web

5.1 Prodávající pověří CommunityCorals zpracováním platby v případě prodeje a zmocní CommunityCorals k inkasování příslušné odměny.

5.2 Je-li prodávající činný v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti, je povinen poskytnout svým kupujícím zákonem požadované informace o ochraně spotřebitele a poučit je o existenci či neexistenci zákonného práva na odstoupení od smlouvy. . CommunityCorals nabízí prodejcům používání všeobecných obchodních podmínek pro zpracování prodeje prostřednictvím webových stránek. CommunityCorals však v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost; použití obchodních podmínek pro prodej prostřednictvím webových stránek v nezměněné nebo upravené podobě je dobrovolné a probíhá na vlastní nebezpečí.

5.3 Ve výchozím nastavení obsahuje každá nabídka několik možností dopravy. V závislosti na členství prodejce to zahrnuje přepravního partnera CommunityCorals nebo přepravního partnera příslušného prodejce. Kupující si u každého nákupu může zvolit příslušnou možnost dopravy. Prodávající musí výslovně dodržovat příslušné přepravní podmínky logistického partnera v aktuálně platném znění (aktuálně: Jungle Express. Související obchodní podmínky jsou k nahlédnutí na https://jungle-express.de/agb nebo z GO! pod https://www.general-overnight.com/de-de/Rechtliches/AGB/AGB-Tierversand). Prodávající odškodní CommunityCorals za veškerou odpovědnost s ohledem na přepravu. Příslušné náklady vyjednává CommunityCorals a ponechává si je CommunityCorals v průběhu zpracování plateb. Dodatečné náklady, které přesahují původně nabízenou přepravní službu, budou účtovány. Příslušné poplatky jsou ZDE zobrazitelné. Všechny potřebné informace o správném procesu přepravy v průběhu prodeje na CommunityCorals jsou k dispozici ZDE viditelné.

5.4 Pokud kupující aktivuje ochranu kupujícího PayPal při provádění platby přes Paypal z důvodů, za které je odpovědný prodávající, prodávající odškodní CommunityCorals za jakékoli nároky.

5.5 Prodávající se zavazuje při vytváření článku správně uvádět původ zvířat. Druhy původu jsou „potomstvo vypěstované v akváriu“, „potomstvo z farmy“, „rozlišení v nádrži“ a „odchycené v divočině“. Prokazatelný podvod vede k okamžitému a trvalému vyloučení z prodeje. 

5.6 Prodávající se zavazuje zajistit, že CommunityCorals Nabízená cena položky, včetně dopravy, je stejná nebo nižší než odpovídající cena, za kterou je položka nabízena na jiných prodejních kanálech nesouvisejících s obchodem.

5.7 Prodávající se zavazuje nepoužívat CommunityCorals jako reklamní platformu pro své vlastní internetové obchody nebo jiné prodejní kanály nespojené s maloobchodní prodejnou.

5.8. S cílem uzavření prodeje je společnosti CommunityCorals poskytnut prostor pro slevu až 5 % jako slevu na zboží nabízené prodávajícím v rámci nařízení o obchodním zástupci. 

5.9 Uživatel se zavazuje, že nebude kontaktovat ostatní uživatele CommunityCorals za účelem nákupu nebo prodeje položek mimo CommunityCorals. Nabídky tohoto typu poškozují ostatní uživatele CommunityCorals a představují potenciální riziko podvodu pro kupující a prodávající.Vyhrazujeme si právo zablokovat zúčastněné uživatele.

 1. blokování

Pokud uživatel poruší povinnosti, které mu vyplývají v souladu s oddíly 4 a 5, má CommunityCorals zejména následující práva:

 • Smazání příslušné nabídky
 • zablokování uživatele.

Právo na změnu obsahu zůstává nedotčeno.

 1. Doba trvání smlouvy, ukončení

7.1 Doba trvání smlouvy o užívání je neomezená.

7.2 Smlouvu o užívání může kterákoli ze stran CommunityCoral vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dnů do konce měsíce.

 1. příspěvky

8.1 CommunityCorals účtuje prodejci za úspěšné zařazení; když je nákup dokončen prostřednictvím webové stránky, je prodávající povinen zaplatit provizi CommunityCorals podle aktuální tabulky poplatků (https://www.communitycorals.de/verkaufen/) platit.

8.2 Příslušné poplatky za nákup jsou splatné okamžitě a budou zadrženy CommunityCorals v průběhu zpracování platby.

8.3 CommunityCorals může poplatky a prodejní provize kdykoli změnit. Změny cen budou uživatelům sděleny v dostatečném předstihu předtím, než vstoupí v platnost.

 1. Práva na užívání

Uživatel uděluje CommunityCorals všechna nevýhradní práva k použití zveřejněného obsahu, která jsou neomezená, pokud jde o umístění, čas a obsah. CommunityCorals je zejména oprávněna reprodukovat, distribuovat, upravovat a zpřístupňovat obsah veřejnosti. Poskytovatel má právo přesouvat příspěvky v rámci svých webových stránek a spojovat je s jiným obsahem.

 1. Dostupnost nabídky

CommunityCorals se snaží o vysokou dostupnost webu. Uživatel si je však vědom, že zejména následující časy mohou omezit dostupnost databáze:

– Časy nedostupnosti, které jsou založeny na přerušeních internetu, která CommunityCorals nemůže ovlivnit, nebo na jiných okolnostech, za které CommunityCorals nenese odpovědnost, zejména vyšší moci;

– Období nedostupnosti z důvodu plánované údržby na webových stránkách.

 1. odpovědnost

11.1 CommunityCorals odpovídá bez ohledu na právní důvod v rámci zákonných ustanovení pouze v souladu s následujícími body 11.2 až 11.4.

11.2 CommunityCorals ručí bez omezení za škody vzniklé v důsledku zranění na životě, končetině nebo zdraví, jakož i za škody založené na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany CommunityCorals nebo některého z jejích právních zástupců nebo zástupců, jakož i za škody způsobené nedodržení záruky poskytnuté společností CommunityCorals nebo zaručeného majetku nebo z důvodu podvodně zamlčených vad.

11.3 CommunityCorals odpovídá, omezeně na náhradu za předvídatelné škody typické pro smlouvu, za takové škody, které jsou založeny na mírně nedbalém porušení podstatných smluvních povinností ze strany společnosti nebo některého z jejích právních zástupců nebo zástupců. Základní smluvní závazky jsou závazky, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spolehnout.

11.4 Odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

 1. osvobození

Uživatel osvobozuje CommunityCorals od všech nároků, které ostatní uživatelé nebo třetí strany uplatňují vůči CommunityCorals kvůli porušení jejich práv. Zejména sem patří i náklady na nutnou právní obhajobu CommunityCorals včetně všech soudních a advokátních poplatků v zákonné výši. Výše uvedené neplatí, pokud uživatel není odpovědný za porušení. V každém případě je uživatel povinen okamžitě, pravdivě a úplně informovat CommunityCorals v případě reklamace ze strany třetích osob, aby bylo umožněno úplné prověření reklamací.

 1. Ochrana dat, utajení

13.1 Uživatel je informován, že CommunityCorals shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje o inventáři a používání ve strojově čitelné podobě v rámci účelu smluvního vztahu. Se všemi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

13.2 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrně nakládat s jakýmikoli informacemi druhé strany, o kterých se dozví v průběhu plnění smlouvy.

 1. Online řešení sporů

Jako online společnost jsme povinni vás jako spotřebitele odkázat na platformu Evropské komise pro online řešení sporů (platforma OS). Tato platforma OS je dostupná přes následující odkaz: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Neúčastníme se však řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 1. Obecná ustanovení

15.1 Tyto Podmínky použití si můžete prohlédnout na www.CommunityCorals.de. Tento dokument můžete také vytisknout nebo uložit pomocí obvyklé funkce vašeho programu internetových služeb (=prohlížeč: obvykle „Soubor“ -> „Uložit jako“). Tento dokument si také můžete stáhnout a archivovat ve formátu PDF ZDE klikněte. K otevření souboru PDF potřebujete bezplatný program Adobe Reader (na www.adobe.de) nebo srovnatelné programy, které zvládnou formát PDF.

15.2 Místem plnění je Krefeld. Výhradním místem jurisdikce pro spory s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva vyplývající ze smluv je rovněž Krefeld.

15.3 Na všechny spory v souvislosti s používáním webových stránek se bez ohledu na právní důvod použije výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením všech ustanovení kolizních norem, která odkazují na jiný právní řád. Použití prodejního práva OSN je vyloučeno.

Stav: červen 2021

Princip komunikace mezi uživateli CommunityCorals

Uživatelé CommunityCorals si mohou posílat zprávy prostřednictvím funkce dotazu a podpory. Výslovně doporučujeme našim uživatelům, aby spolu otevřeně komunikovali. Nesmíte však zneužívat systémy zasílání zpráv CommunityCorals a používat je k jiným účelům než k nákupu a prodeji na CommunityCorals.

Aby se každý v naší komunitě cítil bezpečně, existují zásady a pokyny, které řídí komunikaci v CommunityCorals.

Je přísně zakázáno zneužívat systémy zpráv CommunityCorals:

 • k rozesílání spamových zpráv
 • nabízet nákupy nebo prodeje položek mimo CommunityCorals
 • šířit hrozby nebo zprávy s urážlivým, vulgárním nebo nenávistným obsahem
 • k výměně osobních údajů (jiných než jmen), jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla nebo jiné kontaktní údaje. (To platí pro funkci požadavku. Výměna je povolena prostřednictvím lístků podpory)
 • odesílat viry, malware nebo jiný programový kód vytvořený se zlými úmysly

CommunityCorals si vyhrazuje právo kontrolovat zprávy odeslané prostřednictvím systémů zasílání zpráv CommunityCorals; v případě potřeby to může zpozdit nebo zablokovat přenos. Tímto způsobem chráníme před podvodnými nebo podezřelými aktivitami nebo porušením podmínek služby CommunityCorals. Porušení tohoto může vést k trvalému zablokování příslušných uživatelských účtů.

Pokyny pro hodnocení prodejce

Kupující s platnou objednávkou mají možnost odeslat hodnocení prodejce na CommunityCorals. Recenze slouží k poskytování informací o zkušenostech s nákupem dalším zájemcům a usnadňují tak nakupování.

Pětihvězdičkový systém hodnocení CommunityCorals umožňuje zákazníkům udělit hodnocení od 5 hvězdičky (nejnižší hodnocení) po 1 hvězdiček (nejvyšší hodnocení) v oblastech balení, kvality a služeb. Účelem je zajistit nejvyšší možnou úroveň transparentnosti nákupních zkušeností.

Jako tržiště pro chov korálů jsme si vědomi toho, že někteří zákazníci, zejména v odvětví námořní přepravy korálů, mají obavy o kvalitu korálů a bezpečný příjezd zvířat. Myslíme si, že pomocí systému hodnocení 5 hvězdiček chráníme naše uživatele před nepříjemnými překvapeními a zajišťujeme tak dobrou uživatelskou zkušenost v průběhu celého nákupního procesu.

Jako tržiště máme také odpovědnost chránit naše prodejce před možnými neoprávněnými kroky. Z tohoto důvodu se zákazníci při zanechání negativní recenze řídí následujícími pokyny:

 • Pokud byly doručeny poškozené korály, je nutné poškození vyfotografovat v den příjezdu a poskytnout prodávajícímu.
 • Prodejce musí být o případném poškození informován ještě tentýž den, aby měl možnost se vyjádřit a provést vylepšení.
 • Recenze nesmí být používána jako nátlak, aby prodejce zaplatil.
 • Ocenění se musí týkat záležitostí, které má prodávající pod kontrolou. (Nezahrnuje přepravce, CommunityCorals nebo třetí strany)

CommunityCorals odstraní recenzi pouze v případě, že zjistíme, že porušuje výše uvedená pravidla.

Pokud se domníváte, že recenze porušuje naše pokyny, zanechte ji info@communitycorals.de zpráva. Recenze, které jsou negativní, ale dodržují pokyny CommunityCorals, budou ne odstraněno. Prodejce má však možnost zde na recenzi reagovat.

CommunityCorals nemá pravomoc mazat recenze, které nejsou v souladu s našimi zásadamia to i v případě, že prodávající nesouhlasí s hodnocením přijaté věci nebo služby kupujícím. Platforma není schopna posoudit přesnost prohlášení kupujícího ohledně aspektů, jako je kvalita, balení, popis položky nebo komunikace. Stejně tak CommunityCorals nemůže určit, jak oprávněné jsou stížnosti kupujících.

V takových případech doporučujeme, aby se prodejci i nadále snažili poskytovat dobré služby a soustředili se na získávání kladnějších recenzí v budoucnu.

Podmínky služby

 1. Rozsah, registrace

1.1 Pro nákup prostřednictvím Nabídky www.CommunityCorals.de (dále jen „webová stránka“), kterou provozuje CommunityCorals – vlastník Dominique Deutzmann (dále jen „CommunityCorals“), ze strany kupujícího (dále jen „kupující“) platí tyto Všeobecné obchodní podmínky. Pokud a v rozsahu, v jakém prodávající stanoví jako základ prodeje vlastní podmínky v záložce „Všeobecné obchodní podmínky“, mají přednost tyto podmínky.

1.2 Rozporné, odchylné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky kupujícího se nestanou součástí smlouvy, pokud CommunityCorals výslovně nesouhlasí s jejich platností. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí také v případě, že CommunityCorals poskytuje služby bez výhrad s vědomím rozporuplných nebo odchylných podmínek kupujícího.

1.3 Kupující má možnost se zaregistrovat. K registraci nezletilého uživatele je nutný souhlas zákonného zástupce. Neexistuje právo na uzavření smlouvy o užívání.

1.4 Kupující musí uchovávat své přístupové údaje, zejména heslo, které si zvolil, v tajnosti. Uživatel je povinen okamžitě informovat CommunityCorals, pokud existují náznaky, že přístupové údaje mohou být použity neoprávněně.

1.5 Pokud se kupující nezaregistruje, jsou různé funkce webové stránky (např. funkce komentáře) možné pouze uvedením jména a e-mailové adresy a v případě potřeby potvrzením podmínek používání nebo storno podmínek (např. při nákupu přes webovou stránku ).

 1. závěr

2.1 CommunityCorals sama není prodávajícím ani kupujícím a není smluvním partnerem těchto smluv, pokud to není v příslušné nabídce výslovně označeno; tyto jsou uzavírány výhradně mezi uživateli webu, a to příslušným prodávajícím a kupujícím. Poskytovatelem příslušné nabídky je výhradně příslušný prodejce.

2.2 Prezentace zvířat, zboží nebo produktů na webových stránkách není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy, kupující je pouze vyzván k podání nabídky prostřednictvím objednávky.

2.3 Pokud je vybrán jeden nebo více produktů, jsou umístěny do virtuálního nákupního košíku, kde lze vybrané produkty prohlížet a měnit jejich počet nebo produkty odebírat. Kliknutím na tlačítko „Pokladna“ je kupující vyzván k zadání informací týkajících se dopravy a výběru způsobu platby. Před dokončením objednávky se Vám zobrazí souhrn všech informací relevantních k objednávce. Kliknutím na tlačítko „koupit nyní“ je proces objednávky dokončen a objednávka je odeslána.

2.4 Odesláním objednávky na webové stránce kupující podává závaznou nabídku, jejímž cílem je uzavření kupní smlouvy na zboží obsažené v nákupním košíku s příslušným prodávajícím. Odesláním objednávky kupující zároveň akceptuje tyto obchodní podmínky jako výlučně relevantní pro příslušný právní vztah.

2.5 Kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky zasláním potvrzovacího e-mailu. Toto potvrzení objednávky ještě nepředstavuje přijetí nabídky smlouvy ze strany prodávajícího, slouží pouze k informování kupujícího o přijetí objednávky prodávajícím. Prohlášení o přijetí nabídky smlouvy je obvykle učiněno během několika dnů doručením zboží nebo výslovným prohlášením o přijetí.

 1. ceny

Pro objednávky platí ceny uvedené u produktů v době zadání objednávky. Všechny uvedené ceny jsou hrubé ceny a zahrnují - tam, kde je to relevantní - německou zákonnou daň z přidané hodnoty. Nezahrnují náklady na dopravu. Dodatečné náklady budou účtovány zvlášť.

4 Dodací podmínky, doprava

4.1 Náklady na dopravu budou účtovány za doručení, pokud se kupující nerozhodne vyzvednout si zboží sám. Náklady na dopravu najdete ZDE

4.2 Prodávající má nárok na dílčí dodávky a dílčí služby. Prodávající nese výsledné náklady.

4.3 Nepřevezme-li kupující zboží, může prodávající po lhůtě 2 týdnů zboží prodat třetí osobě a za vzniklé ztráty nést odpovědnost původního kupujícího.

4.4 I přes pečlivé naskladnění se může stát, že jednotlivé položky již nebudou dostupné. Prodejce tedy nemůže garantovat doručení. Platí: Pouze do vyprodání zásob. V případě, že nebude možné zboží dodat z důvodu vyšší moci nebo přerušení výroby, nebo pokud prodávající není schopen obstarat objednané zboží za přiměřených podmínek a nastanou-li tyto okolnosti až po uzavření smlouvy a nejsou v odpovědnosti prodávajícího, prodávající bude zproštěn povinnosti dodání. Pokud nastanou události, které prodávajícímu výrazně ztíží nebo znemožní dodání - jako jsou stávky, výluky, úřední příkazy a podobně - prodávající nenese odpovědnost za zpoždění, a to ani v případě závazně dohodnutých termínů a termínů.

4.5 Pokud kupující využije svého práva na odstoupení od smlouvy, nese přímé náklady na vrácení.

 1. přenos rizika

S ohledem na přechod rizika (odpovídá riziku náhodné ztráty a náhodného zhoršení) platí zákonná ustanovení:

– V případě odeslání zásilky přechází nebezpečí na kupujícího, jakmile prodávající předá věc osobě určené k provedení zásilky. (§ 447 odst. 1 BGB)

– Je-li kupujícím spotřebitel a prodávající podnikatel, § 447 odst. 1 německého občanského zákoníku se obecně nepoužije; místo toho odpovídá prodávající až do předání koupené věci kupujícímu. (§ 474 odst. 4)

 1. Platební podmínky

Pro objednávky jsou nabízeny platební metody platba předem a Paypal. Vyhrazujeme si právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby.

Platba přes Paypal

Kupující platí přímo přes svůj PayPal účet. Po odeslání objednávky je kupující přesměrován na PayPal a tam uvolní hodnotu objednávky. Jakmile bude účet CommunityCorals PayPal informován o autorizaci kupujícího, bude položka odeslána v závislosti na dodací lhůtě uvedené u položky. Při odeslání zboží bude z účtu PayPal kupujícího stržena skutečná fakturovaná částka.

 1. nároky v případě vad

Platí zákonná odpovědnost za vady.

Stížnosti na uhynulá zvířata:

– Reklamace vad musí být nahlášena prodávajícímu do 4 hodin od příjezdu. Prodejce lze kontaktovat prostřednictvím „Můj účet“ – „Objednávky“ – „Podpora“ prostřednictvím lístku podpory.

– Zašlete prodávajícímu fotografii uhynulého zvířete v uzavřeném přepravním kontejneru a také fotografii bez přepravního kontejneru zobrazujícího zvíře.

– V případě opožděného přijetí reklamace si prodávající vyhrazuje právo neuznat vadu. 

- Pokud je reklamace platná, prodejce může poskytnout náhradu nebo zahájit vrácení peněz prostřednictvím CommunityCorals.

Důležité upozornění: Pokud máte jakoukoli známou intoleranci, měli byste se určitě poradit se svým lékařem. 

 1. Výhrada vlastnictví

V případě spotřebitelů si vyhrazujeme vlastnictví zakoupeného předmětu až do úplného zaplacení fakturované částky. Jste-li podnikatel vykonávající svou obchodní nebo samostatnou výdělečnou činnost, veřejnoprávní právnická osoba nebo speciální veřejnoprávní fond, vyhrazujeme si vlastnické právo k nakoupenému předmětu až do vypořádání všech neuhrazených pohledávek z obchodního vztahu se zákazníkem. . Odpovídající práva na zajištění jsou převoditelná na třetí strany.

 1. odpovědnost za škody

9.1 Prodávající odpovídá bez ohledu na právní důvod v rámci zákonných ustanovení pouze v souladu s následujícími body 8.2 až 8.4.

9.2 Prodávající odpovídá bez omezení za škody způsobené újmou na životě, zdraví nebo zdraví, jakož i za škody vzniklé úmyslem nebo hrubou nedbalostí prodávajícího nebo některého z jeho zákonných zástupců či zástupců, jakož i za škody z důvodu nedodržení některé z povinností prodávajícího daných zárukou nebo zaručeným majetkem nebo z důvodu podvodně zamlčených vad.

9.3 Prodávající odpovídá, s omezením náhrady za předvídatelné škody typické pro smlouvu, za škodu, která je založena na mírně nedbalém porušení podstatných smluvních povinností jím nebo některým z jeho zákonných zástupců nebo zástupců. Základní smluvní závazky jsou závazky, jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může smluvní partner pravidelně spolehnout.

9.4 Odpovědnost v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

 1. Ochrana dat, utajení

10.1 Kupující je informován, že CommunityCorals shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje o inventáři a používání ve strojově čitelné podobě v rámci účelu smluvního vztahu. Se všemi osobními údaji bude nakládáno důvěrně.

10.2 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrně nakládat s jakýmikoli informacemi druhé strany, o kterých se dozví v průběhu plnění smlouvy.

 1. Povinné informace pro spotřebitele

11.1 Prodávající poskytuje kupujícím, kteří jsou spotřebiteli, právo na odstoupení od smlouvy v souladu s následujícími storno podmínkami.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičíst k její obchodní nebo samostatné profesní činnosti (§ 13 BGB).

Reklamace

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží nebo v případě dílčích dodávek poslední dodávku. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (Community Corals – majitel Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de) zaslat jasné prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem ). Mail) o vašem rozhodnutí odvolat tuto smlouvu.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Konec odvolání

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

- Komunitě Corals - Majitel Dominique Deutzmann, Urfeystr.32, 47803 Krefeld, Info@communitycorals.de

– Tímto ruším/odstupujeme mnou/námi uzavřenou smlouvu o poskytování následující služby: ________________________________________________

- Objednáno dne: ______________ - Jméno spotřebitele (spotřebitelů) - Adresa spotřebitele (spotřebitelů) - Podpis spotřebitele (spotřebitelů) - Datum

11.2 Jako online společnost jsme povinni vás jako spotřebitele odkázat na platformu Evropské komise pro online řešení sporů (platforma OS). Tato platforma OS je dostupná přes následující odkaz: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Neúčastníme se však řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 1. Obecná ustanovení

12.1 Tyto VOP si můžete prohlédnout na www.CommunityCorals.de. Tento dokument můžete také vytisknout nebo uložit pomocí obvyklé funkce vašeho programu internetových služeb (=prohlížeč: obvykle „Soubor“ -> „Uložit jako“). Tento dokument si také můžete stáhnout a archivovat ve formátu PDF ZDE klikněte. K otevření souboru PDF potřebujete bezplatný program Adobe Reader (na www.adobe.de) nebo srovnatelné programy, které zvládnou formát PDF.

12.2 Místem plnění je Krefeld. Výhradním místem jurisdikce pro spory s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními fondy veřejného práva vyplývající ze smluv je rovněž Krefeld.

12.3 Na všechny spory v souvislosti s používáním webových stránek se bez ohledu na právní důvod použije výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením všech ustanovení kolizních norem, která odkazují na jiný právní řád. Použití prodejního práva OSN je vyloučeno.

Stav: červen 2021