Ochrana osobních údajů

Ochrana dat

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro management CommunityCorals – Dominique Deutzmann (dále jen CommunityCorals) obzvlášť vysokou prioritu. V zásadě je možné používat web CommunityCorals bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země. předpisy platné pro CommunityCorals. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jako správce odpovědný za zpracování společnost CommunityCorals zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila nejúplnější možnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti CommunityCorals je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané termíny.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). jedinec je považován za být identifikována, přímo či nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, na on-line identifikátorem nebo jedné či více speciálních funkcí, které odrážejí fyzickou, fyziologickou, genetická, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

 • b) subjekt údajů

  Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

  Zpracování znamená jakýkoli proces nebo řadu operací souvisejících s osobními údaji, jako je shromažďování, shromažďování, organizování, organizování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, čtení, dotazování, používání s automatizovanými postupy nebo bez nich; zveřejnění, šíření nebo jiné formy poskytování, usmíření nebo sdružování, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) Profilování

  Profiling je jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, hospodářské situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo přemístění této fyzické osoby.

 • f) pseudonymizace

  Pseudonymization je zpracování osobních údajů způsobem, ve kterém jsou osobní údaje již nemůže být přiřazen ke konkrétnímu subjektu bez pomoci dalších informací, pokud tyto dodatečné informace budou uchovávány odděleně a technická a organizační opatření, která mají zajistit, že osobní údaje není přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) správce nebo správce

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanovena podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

 • h) Procesory

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce.

 • j) třetí strana

  Třetí je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele za zpracování osobních údajů.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli dobrovolný pro konkrétní případ a jednoznačně vydané subjektu údajů informován způsobem vyjádření vůle v podobě prohlášení nebo jiný rozlišitelný afirmativní aktu, kterým se rozumí osoba, že souhlasí se zpracováním osobních údajů týkajících je.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Osoba odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

Komunitní korály – Dominique Deutzmann

Urfeystr. 32

47803 Severní Porýní-Vestfálsko - Krefeld

Německo

Tel .: 017645691439

E-mail: Info@communitycorals.de

Webové stránky: www.communitycorals.de

3. Shromažďování obecných údajů a informací

Web CommunityCorals shromažďuje řadu obecných údajů a informací pokaždé, když na web vstoupí dotčená osoba nebo automatizovaný systém. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace používané k odvrácení hrozeb v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Společenství Corals nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto CommunityCorals vyhodnocuje statisticky a s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

4. Registrace na našem webu

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce údajů poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje, které mají být zaslány správci, jsou odvozeny z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány pouze pro vnitřní použití správcem a pro jeho vlastní účely. Řídicí jednotka může zajistit převod na jeden nebo více procesorů, jako je zásilková služba, která rovněž používá osobní údaje pouze pro interní použití, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrací na webových stránkách správce se ukládá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí, že lze zabránit zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožňují vyjasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto dat vyžadováno pro zajištění regulátoru. Zveřejnění těchto údajů třetím stranám není, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat nebo zpřístupnit služby donucovacích orgánů.

Registrací subjektu údajů, který dobrovolně poskytuje osobní údaje, slouží správce údajů k poskytnutí subjektu údajů s obsahem nebo službami, které vzhledem k povaze případu mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je zcela vymazat z databáze správce údajů.

Ředitel je povinen kdykoli na požádání poskytnout každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou uloženy. Dále správce údajů opravuje nebo smaže osobní údaje na žádost nebo odkaz subjektu údajů, pokud to není v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na skladování. Veškeré subjekty údajů řídicího systému jsou v této souvislosti k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osobě.

5. Možnosti kontaktu prostřednictvím webových stránek

Web CommunityCorals obsahuje z důvodu právní úpravy informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, což zahrnuje i obecnou adresu pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané dotčenou osobou budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

Dotazy a lístky na podporu jsou viditelné pro CommunityCorals i pro přidruženého prodejce.

6. Komentáře v blogu na webu

CommunityCorals nabízí uživatelům možnost zanechat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu, který je na webu osoby odpovědné za zpracování. Blog je portál spravovaný na webové stránce, obvykle přístupný veřejnosti, na kterém může jeden nebo více lidí nazývaných blogeři nebo weboví blogeři přidávat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud dotčená osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, jsou ukládány a publikovány nejen komentáře, které zanechala dotyčná osoba, ale i informace o době vstupu komentáře a uživatelské jméno (pseudonym) zvolené dotčenou osobou. Dále je také zaznamenána adresa IP přiřazená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů. Toto ukládání adresy IP se provádí z bezpečnostních důvodů a v případě, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran nebo zveřejňuje nelegální obsah tím, že předloží komentář. Ukládání takových osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu správce, aby mohl v případě porušení vyloučit. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám, ledaže takové zveřejnění není vyžadováno zákonem nebo právní ochranou správce.

7. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Zpracovaný správcem údajů a ukládá osobní údaje dotčeného pouze na dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro ukládání osobně nebo pokud je to dovoleno podle evropských směrnic a dárci předpisy nebo jinými zákonodárci v zákonů či předpisů, u kterých má správce údajů byl stanoven.

Není-li účel skladování vynechán, nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

8. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo, jak to udělily evropské regulační orgány a regulační orgány, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba, jichž se týká zpracování osobních údajů, má právo kdykoli poskytnout Evropskému úřadu pro řízení a regulaci, aby získala od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích uložených v jeho rámci a kopii těchto informací. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů následující informace:

  • pro účely zpracování
  • kategorií zpracovávaných osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání
  • existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jej týkají, nebo omezení zpracování zpracovatelem odpovědným osobám nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování
  • existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru
  • pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o zdroji dat
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování v souladu s článkem 22 1 Abs.4 a DS-GMO a - alespoň v těchto případech - smysluplné informace o algoritmu a rozsahu a požadovaného dopadu takového zpracování pro dotčené osoby

  Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

  Pokud si zúčastněná strana přeje využít tohoto práva na informace, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Dále subjekt údajů má právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud dotyčná osoba přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropské politiky a zákonodárce, aby požadovat, aby osoba odpovědná, že jejich osobní údaje budou odstraněny okamžitě, pokud platí jedna z následujících důvodů a pokud není vyžadováno zpracování:

  • Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.
  • Subjekt údajů odejme souhlas, na kterém zpracování čl. 6 odst. 1 bod A DS-GMO nebo techniky. 9 odst. 2 bod a DS-GMO podporovány, a tam je nedostatek jinak právního základu pro zpracování.
  • Dotyčná osoba musí v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GMO objektu se zpracováním, a neexistují žádné naléhavé důvodné zpracování před nebo osoby jednající v souladu s čl. 21 odst. 2 DS-GMO opozici vůči Zpracování.
  • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které podléhá správce.
  • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízené podle článku 8, odst. 1 DS-GVO.

  Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje uložené u CommunityCorals vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec CommunityCorals zajistí okamžité vyřízení žádosti o smazání.

  Pokud byly osobní údaje společností CommunityCorals zveřejněny a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 DS-GVO, společnost CommunityCorals přijme vhodná opatření, včetně technických, a přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na implementaci sdělit ostatním správcům údajů zpracovávajícím zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto jiné správce údajů, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie nebo repliky, pokud je zpracování není nezbytné. Zaměstnanec CommunityCorals v jednotlivých případech zařídí potřebné.

 • e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.
  • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.
  • Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů jim vyžaduje, aby uplatňovali, uplatňovali nebo obhájili právní nároky.
  • Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. Článek 21 odst. 1 DS-GVO a ještě není jasné, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody, pro které osoba odpovědná.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených u CommunityCorals, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec CommunityCorals zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a nařízeními dárců, které se dostanou osobní údaje, které poskytl dotyčné osoby poplatek, ve strukturované, konzistentní a strojově čitelném formátu. Má také předkládat tyto údaje do jiného poplatku, aniž by byl narušen odpovědné osoby, které osobní údaje byly poskytnuty práva, za předpokladu, že zpracování na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm DS-GMO nebo čl. 9 Abs . 2 bod a DS-geneticky modifikovaného organismu nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písmeno b DS-GMO a jejich odpovídající zpracování se provádí za použití automatické metody, za předpokladu, že zpracování se nevyžaduje pro provádění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

  Kromě toho, dotčená ve výkonu jejich práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 DS-GMO osoba získat, že osobní údaje jsou přenášeny přímo z poplatku do jiného poplatku, pokud je to technicky proveditelné a je-li zákonem, to neovlivňuje práva a svobody druhých.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat zaměstnance CommunityCorals.

 • g) Právo vznést námitku

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené Evropskou směrnic a nařízení dárce z důvodů plynoucích z jejich specifické situace kdykoliv se zpracováním týkající se jejich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nebo f DS-GVO vznese námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  CommunityCorals již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitky, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. .

  Pokud CommunityCorals zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u CommunityCorals námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, CommunityCorals již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je prováděno v CommunityCorals pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 DS-GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může dotčená osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance CommunityCorals nebo jiného zaměstnance přímo. Subjekt údajů může také v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba, zapletený do zpracování osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a dárců předpisy, ani jeden výlučně na základě automatizovaného zpracování - včetně profilování - aby mohla být na bázi rozhodnutí, které se odehrává po právní moci nebo významně ovlivňuje ho podobným způsobem, v případě, že rozhodnutí (1) není pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a osobou, která je požadována, nebo (2) v důsledku právních předpisů Evropské unie nebo členských států, které je zpoplatněno, je povoleno a tato právní úprava přiměřená opatření chránit práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů nebo (3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Coral Community zavede vhodná opatření, aby chránit práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud má subjekt údajů nárok na automatické rozhodovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

9. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Facebooku

Řadič má integrované komponenty společnosti Facebook na těchto stránkách. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je internetové společenské místo pro setkávání, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvářet soukromé profily, nahrát fotografie a sdílet prostřednictvím požadavků přátel.

Facebook je provozní společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, pokud postižená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, jsou společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, přístav Canal Grande, Dublin 2, Irsko.

Každá návštěva jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována složka Facebook (plug-in Facebook), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky příslušnou službou Facebook Součást způsobí, že ke stažení se zobrazí příslušná součást Facebooku Facebooku. Přehled všech pluginů Facebook naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. V rámci tohoto technického procesu společnost Facebook obdrží informace o tom, která specifická spodní strana našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do Facebooku, Facebook při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce rozpozná, na které konkrétní stránce se návštěvnost datových subjektů nachází. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přiděleny Facebookem na příslušný Facebook účet subjektu údajů. Ovládané příslušné osobě integrovány na našich webových stránkách Facebooku tlačítek, jako je například tlačítko „Like“, nebo poskytne osobě, komentář, Facebook přiřadí tuto informaci k osobním Facebook účtu uživatele dotyčné osoby a ukládá toto osobních údajů ,

Facebook vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Facebook, jímž subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů přihlášen ke Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na Facebook není touto osobou chtít, může před jejich voláním na našich webových stránkách zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení ze svého účtu ve službě Facebook.

Zásady týkající se údajů zveřejněné společností Facebook, které lze najít pod https://de-de.facebook.com/about/privacy/ je k dispozici, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook k ochraně soukromí dotyčné osoby. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

Tento web používá funkci remarketingu „Custom Audiences“ od společnosti Facebook Inc. („Facebook“). Tato funkce se používá k tomu, aby návštěvníci tohoto webu mohli navštívit sociální síť Facebook zájmově orientované reklamy ("reklamy na Facebooku") k prezentaci. Za tímto účelem byl na tento web implementován Facebook remarketingový tag. Tato značka se používá k navázání přímého připojení k serverům Facebooku, když navštívíte webovou stránku. Na server Facebooku se přenese, že jste navštívili tuto webovou stránku, a Facebook tyto informace přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Více informací o shromažďování a používání údajů ze strany Facebooku a vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Případně můžete použít funkci remarketingu „Vlastní publikum“ na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ deaktivovat. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

10. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Google AdSense

Řadič integroval službu Google AdSense na tomto webu. Google AdSense je služba online, která zajišťuje zprostředkování reklamy třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran v souladu s obsahem příslušných webových stránek třetích stran. Google AdSense povoluje cílení uživatelů na internetu zaměřené na zájmy, které jsou implementovány generováním individuálních uživatelských profilů.

Operační složkou komponenty Google AdSense je Alphabet Inc., Amphitheatre 1600 Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je zahrnout reklamy na našich webových stránkách. Google AdSense nastaví soubor cookie na informační technologii subjektu údajů. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Pomocí tohoto souboru cookie Alphabet Inc. poskytuje analýzu využití našich webových stránek. Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující komponentu Google AdSense automaticky iniciuje internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby prostřednictvím příslušného komponentu Google AdSense Odeslání údajů společnosti Alphabet Inc. za účelem online inzerce a vypořádání provizí. V rámci tohoto postupu, technická abeceda Inc. získává znalosti osobních údajů, jako je sledovat IP adresu příslušného v zájmu abecedy Inc., mimo jiné osobě, původ návštěvníků a kliknutí a umožňují výpočty ustanovení jako výsledek.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. může být navíc kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá tzv. Počítací pixely. Počítáním pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru s protokolem a analýzu souboru protokolu, čímž lze provést statistické vyhodnocení. Na základě zabudovaného počtu pixelů může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy byla otevřena internetová stránka postiženou osobou a která spojuje dotyčnou osobu, na kterou jste klikli. Počítání pixelů se používá mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webových stránkách.

Služba Google AdSense přenese osobní údaje a informace, včetně adresy IP požadované pro shromažďování a vyúčtování zobrazené reklamy, společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může předávat osobní informace shromážděné technickým procesem třetím osobám.

Google AdSense bude vysvětleno na adrese https://www.google.com/intl/cs/adsense/start/.

11. Ustanovení o ochraně údajů při používání a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Řadič integroval na tomto webu komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, sběr a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Mimo jiné služba web analýzy shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webové stránky (tzv. Referrery), na které podstránky byly přístupné webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpovědná za zpracování používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Díky tomuto dodatku společnost Google zkracuje a anonymizuje IP adresu internetového připojení dotyčné osoby, pokud jsou naše internetové stránky přístupné z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování pro nás online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics používá soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Používáním tohoto souboru cookie Google umožňuje analyzovat využití našich webových stránek. Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je ovládán regulátorem ao nichž komponenta Google Analytics byla začleněna, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného příslušného analytického komponentu Google osobu Odeslání údajů společnosti Google pro účely analýzy online. Jako součást tohoto výrobního procesu Google je informován o osobních údajích, jako je sledovat IP adresy dotyčné osoby, které slouží společnosti Google, mimo jiné, původ návštěvníků a kliknutí a umožňují výpočty ustanovení jako výsledek.

Soubor cookie uchovává informace o osobě identifikovatelné, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektu údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, může být také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci své sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Služba Google Analytics je vysvětlena podrobněji na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Google+

Osoba odpovědná za zpracování integrovala tlačítko Google+ jako součást tohoto webu. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo pro sociální schůzky provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo podnikové informace. Google+ umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.

Google+ provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a na které tlačítko Google+ byla integrována, internetový prohlížeč automaticky zahájeno na informačních technologií systému dotčeného příslušného tlačítka Google+, reprezentace odpovídající Google+ osoby Stáhnout tlačítko od společnosti Google. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude vědět, které konkrétní webové stránky návštěvníků stránek navštíví subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Google+, Google rozpozná, která konkrétní podstránka našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě dotyčné osoby na naší webové stránce a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce. webová stránka. Tyto informace jsou shromažďovány tlačítkem Google+ a přiřazovány společností Google k příslušnému účtu Google+ dotyčné osoby.

Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našem webu a učiní tak doporučení Google+ 1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ dotyčné osoby a uloží tato osobní data. Google uloží doporučení Google +1 dotyčné osoby a zveřejní jej v souladu s podmínkami, které v tomto ohledu dotyčná osoba přijme. Doporučení Google +1 poskytnuté dotyčnou osobou na tomto webu bude následně použito společně s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google +1 použitého dotyčnou osobou a fotografie uložená v něm v jiných službách Google, pro například jsou uloženy a zpracovány výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google dotyčné osoby nebo jiná místa, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamami. Google je dále schopen propojit návštěvu tohoto webu s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Google také zaznamenává tyto osobní údaje za účelem vylepšení nebo optimalizace různých služeb Google.

Prostřednictvím tlačítka Google+ Google vždy obdrží informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Google+ současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na tlačítko Google+ nebo ne.

Pokud si dotyčná osoba nepřeje, aby byly osobní údaje předávány společnosti Google, může tomuto přenosu zabránit odhlášením ze svého účtu Google+ před vyvoláním našeho webu.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Další odkazy na tlačítko Google + 1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

13. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Instagramu

Řídicí jednotka má na této webové stránce integrované součásti služby Instagram. Služba Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tyto údaje do jiných sociálních sítí.

Provozovatelem služeb Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Každý hovor jedním z jednotlivých stránkách tohoto webu, který je provozován ovladačem a byl na kterém je integrován komponent Instagram (Insta-tlačítko), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby, je automaticky pomocí příslušného Instagram komponentu způsobuje stahování zobrazení příslušné komponenty aplikace Instagram. Jako součást tohoto technického procesu společnost Instagram uvědomuje, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen k aplikaci Instagram současně, společnost Instagram při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, která konkrétní podstránka dotyčná osoba navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponent Instagram a přiřazeny prostřednictvím služby Instagram účtu Instagram postižené osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Instagram integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace přenášené s ním jsou přiřazeny osobnímu uživatelskému účtu Instagram dotyčné osoby a uloženy a zpracovány společností Instagram.

Prostřednictvím komponent Instagram Instagram vždy obdrží informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba současně přihlášena do služby Instagram v době, kdy přistupuje k našim webovým stránkám. k tomu dochází bez ohledu na to, zda daná osoba klikne na komponentu Instagram nebo ne. Pokud dotyčná osoba nechce předat tuto informaci společnosti Instagram, může ji zabránit přenosu před odhlášením z účtu Instagram předtím, než zavolá naše webové stránky.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání LinkedIn

Řídicí jednotka má integrované komponenty společnosti LinkedIn Corporation na této webové stránce. LinkedIn je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům připojit se k existujícím obchodním kontaktům a vytvářet nové obchodní kontakty. 400 milion registrovaných lidí používá LinkedIn ve více než zemích 200. To znamená, že LinkedIn je v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

LinkedIn provozní společnost je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin soud Mountain View, CA 94043, USA. Mimo USA jsou otázky ochrany soukromí řešeny společností LinkedIn Ireland, problémy s ochranou soukromí, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje komponentu LinkedIn (plug-in LinkedIn), tato součást způsobí, že prohlížeč používaný subjektem si stáhne odpovídající zobrazení komponenty LinkedIn. Další informace o plug-inch služby LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozví o konkrétním spodku našich webových stránek, které navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně s LinkedIn, LinkedIn při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpoznává, které konkrétní webové stránky návštěvník údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a propojeny společností LinkedIn s příslušným účtem LinkedIn společnosti LinkedIn. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, LinkedIn přidělí tyto informace osobnímu účtu uživatele LinkedIn dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

LinkedIn vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty LinkedIn, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud se dotyčná osoba při příchodu na naši webovou stránku současně přihlásí do služby LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu LinkedIn nebo ne. Pokud dotyčná osoba nechce tyto informace předat společnosti LinkedIn, může tato osoba před tím, než navštíví naši webovou stránku, zabránit odhlášení ze svého účtu LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí společnost LinkedIn možnost odhlásit e-mailové zprávy, textové zprávy a cílené reklamy a také spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavit cookies. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidla cookie služby LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Pinterestu

Osoba odpovědná za zpracování má na tomto webu integrované komponenty od společnosti Pinterest Inc. Pinterest je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo setkávání na sociálních sítích provozované na internetu, což je online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Pinterest umožňuje uživatelům sociální sítě mimo jiné publikovat sbírky obrázků a jednotlivé obrázky a také popisy na virtuálních pinboardech (tzv. Pinning), které zase mohou být sdíleny (tzv. Repinning) nebo komentovány jinými uživatelé.

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je některá ze stránek této stránky vyvolána správcem a na které je integrována součást Pinterest (plug-in Pinterest), je automaticky vyhledáván internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby Součást způsobí, že se má stáhnout příslušná součást Pinterest Pinterest. Více informací o společnosti Pinterest naleznete na adrese https://pinterest.com/. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Pinterest informace o tom, která konkrétní podstránka našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Pinterest, Pinterest při každé návštěvě našich webových stránek dotyčnou osobou a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Pinterest a přiřazovány k příslušnému účtu Pinterest dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko Pinterest integrované na našem webu, Pinterest přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Pinterest dotyčné osoby a uloží tyto osobní údaje.

Pinterest vždy obdrží prostřednictvím komponenty Pinterest informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena k Pinterestu současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Pinterest nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přenášeny na Pinterest, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Pinterest před vyvoláním našeho webu.

Politika ochrany osobních údajů společnosti Pinterest, která je k dispozici na adrese https://about.pinterest.com/privacy-policy, poskytuje přehled o sběru, zpracování a používání osobních informací společností Pinterest.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Twitteru

Řídicí jednotka má na tomto webu integrované komponenty z Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná služba mikroblogování, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tj. Krátké zprávy omezené na 140 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně lidí, kteří nejsou přihlášeni k Twitteru. Tweety se také zobrazují takzvaným následovníkům příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter také umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je integrována jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována součást Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky aktivován příslušnou komponentou Twitter způsobuje stahování prezentace příslušné komponenty Twitter Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/en/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu dostane služba Twitter informace o tom, která konkrétní podstránka našeho webu navštíví dotyčná osoba. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah těchto stránek, propagovat tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě dotyčné osoby na naší webové stránce a po celou dobu jejího pobytu na našem webu . Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Twitter a přiřazovány k příslušnému účtu Twitter subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na naší webové stránce, údaje a informace s ní přenesené jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotyčné osoby a uloženy a zpracovány Twitterem.

Twitter prostřednictvím komponenty Twitter vždy přijímá informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Twitter současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Twitter nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přeneseny na Twitter, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Twitter před návštěvou našich webových stránek.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů Twitteru jsou k dispozici na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání YouTube

Řadič obsahuje na tomto webu komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa volně sledovat videoklipy a ostatní uživatele, kteří si mohou zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, takže jsou k dispozici jak kompletní filmové a televizní vysílání, tak i hudební videa, přívěsy nebo videa vytvořená uživatelem prostřednictvím internetového portálu.

Provozovatelem YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující součást YouTube (video YouTube) automaticky způsobí, že internetový prohlížeč informačního systému předmětu bude reprezentován příslušnou komponentou YouTube ke stažení ilustrace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Jako součást tohoto technického procesu YouTube a Google jsou si vědomi konkrétního spodku našich stránek, které dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke službě YouTube ve stejnou dobu, služba YouTube rozpoznává volání podstránky obsahující video YouTube, které specifické stránky našeho webu navštíví dotyčná osoba. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a jsou přidruženy k jednotlivému účtu YouTube.

YouTube a Google budou vždy dostávat informace prostřednictvím komponenty YouTube, které dotyčný subjekt navštívil na našich webových stránkách, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na náš web; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není subjektem údajů chtěl, může před přenosem na naše webové stránky zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení z účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, určují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů od společnosti YouTube a společnosti Google.

18. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen zu PayPal jako Zahlungsart

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal je ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Privat oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkarten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto unterhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen a Dritte auszulösen oduch auch Zahlungen zu empfangen. PayPal übernimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käuferschutzdienste an.

Evropskou provozní společností PayPal je PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucemburk, Lucembursko.

Wählt die betroffene Person während des Bestellvorgangs in unserem Online-Shop als Zahlungsmöglichkeit "PayPal" aus, werden automisiert Daten der betroffenen Person a PayPal übermittelt. Mit der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene Osoba, která zemřela Zahlungsabwicklung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten ein.

Bei den a PayPal übermittelten personenbezogenen Daten handels es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer oder andere Daten, die Zur Zahlungsabwicklung notwendig sind. Zur Abwicklung des Kaufvertrages notwendig with a sol sol person personbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Bestellung stehen.

Účelem předání údajů je zpracování plateb a předcházení podvodům. Řídící osoba poskytne službě PayPal osobní identifikační údaje, zejména v případě, že existuje legitimní zájem o převod. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem mohou být přes PayPal převedeny na zpravodajské agentury. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a kontrolu kreditů.

Služba PayPal může sdělovat osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném k plnění svých smluvních povinností nebo zpracování údajů jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s PayPal. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány k (smluvnímu) zpracování plateb.

Nahrajte data na PayPal na stránce https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full abgerufen werden.

19. Způsob platby: Zásady ochrany osobních údajů způsobu platby Skrill

Osoba odpovědná za zpracování integrovala komponenty od Skrill na tento web. Skrill je poskytovatel online platebních služeb. Platby jsou zpracovávány prostřednictvím tzv. Skrill peněženky, což je virtuální elektronická peněženka. Skrill také nabízí možnost zpracovávat virtuální platby prostřednictvím kreditních karet. Peněženka Skrill je spravována prostřednictvím e-mailové adresy. Skrill umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby.

Provozní společností Skrill je Skrill Limited, Floor 27, 25 Canada Square, Londýn, E14 5LQ, Spojené království.

Pokud dotyčná osoba během procesu objednávání v našem internetovém obchodě zvolí jako možnost platby „Skrill“, jsou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti Skrill. Výběrem této možnosti platby subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

Osobní údaje vyměňované se Skrill jsou částka nákupu a e-mailová adresa nutná pro zpracování platby. Předávání údajů je určeno pro zpracování plateb a prevenci podvodů. Správce rovněž předá společnosti Skrill další osobní údaje, pokud existuje oprávněný zájem na předání. Osobní údaje vyměňované mezi společností Skrill a správcem údajů může společnost Skrill předávat agenturám poskytujícím úvěrové reference. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a bonity.

Skrill může osobní údaje předat přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovány na objednávce.

Subjekt údajů má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů společností Skrill kdykoli odvolat. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

Platné předpisy společnosti Skrill na ochranu údajů naleznete na https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzbedingungen/.

20. Právní základ pro zpracování

Č. 6 I svítí. Společnost DS-GMO slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, kde získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. V případě, že zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy, smluvní stranou je osoba, která, jak je tomu v případě zpracování operace, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, nebo plněním, zpracování je založen na Č. 6 I svítí. b DS-GMO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud naše společnost podléhá zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. Plnění daňových povinností, zpracování je založeno na článku 6 I zapsaný. c DS-GMO. Ve výjimečných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník našich prostor byl zraněn a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiná důležitá informace by musel být předán lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak bude zpracování probíhat na základě článku 6 I zapnutého. d DS-GMO jsou založeny. Nakonec zpracování operací by mohlo být založeno na článku 6 I zapnutém. f DS-GMO jsou založeny. Na tomto právním základě provedených operacích zpracování, které nejsou pokryty některou z výše uvedených právních základů při zpracování chránit oprávněný zájem naší společnosti nebo třetí osobě je požadováno, pokud převáží zájmy týkající se základních práv a svobod subjektu údajů. Takovéto zpracovatelské operace jsou zvláště povoleny, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu se domníval, že lze předpokládat legitimní zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 věty 2 DS-GVO).

21. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Je zpracování osobních údajů založené na článku 6 I zapnuté. f DS-GMO je náš legitimní zájem o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

22. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

23. zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může být také výsledkem smluvních ustanovení (např. Informace o smluvní straně). Občas může být nutné uzavřít smlouvu, že postižená osoba nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní uzavřeme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Naši zaměstnanci vymaže postižených jednotlivé případy také na tom, zda je poskytnutí osobních údajů požadovaných zákonem nebo smlouvou nebo na základě smlouvy, pokud existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů.

24. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který jako Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů Bayreuth působí ve spolupráci s RC GmbH, spol použité počítače recyklovaný a kancléřství WILD BENDERS SOLMECKE | právníci vytvořen.